Tuesday, 2 December 2014

Agar moonh meetha karna hai tou ...


Agar moonh meetha karna hai tou ... 

k 
. 
Ki 
. 
kis 
. 
kiss 
. 
. 
Kiss M 
. 
. 
Kisss M 
. 
. 
Kisss Mee 
. 
. 
Kisssh Meesh khao ok 
. 
. 
Log bhi pata nahi kiya kiya sochte hain... 

0 comments:

Post a Comment